Welkom bij The Queen Ring

Privacyverklaring

The Queen Ring is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

The Queen Ring
https://www.thequeenring.com
Simonsstraat 22
2628 TH Delft
Nederland
Tel. +31 6 21666120
orders@thequeenring.com

Xander Brevoort is de Functionaris Gegevensbescherming van The Queen Ring. Deze is te bereiken via orders@thequeenring.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Queen RIng verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam
- Adresgegevens
 
- E-mailadres
 
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer

Deze gegevens gebruiken wij voor:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- The Queen Ring verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw gegevens blijven bij The Queen Ring bewaard zolang wij dat wettelijk verplicht zijn. The Queen Ring bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens die niet meer nodig zijn worden binnen een jaar verwijderd.

The Queen Ring verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Queen Ring blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via orders@thequeenring.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Om het bedrijf en de website draaiende te houden hebben wij hulp van een aantal dienstverleners.

-De website en bijbehorende gegevens over bestellingen (dus ook de adresgegevens) worden gehost door De Websmid uit Zwolle.
-Betalingen worden geïnd via Sisow en PayPal.
-Post en pakketten worden verstuurd door PostNL en/of hun dochteronderneming MyParcel, die hiervoor adresgegevens en mailadressen (voor de verzendbevestigingen) verstrekt krijgen.

Hoewel wij een pagina op Facebook en een Pinterest profiel hebben, zijn deze niet aan de website gekoppeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Queen Ring gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw winkelwagentje. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Queen Ring en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar orders@thequeenring.com 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

The Queen Ring wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Queen Ring neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via orders@thequeenring.com